Svetovalno delo PODROČJE DELA

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh dejavnosti:

 • dejavnosti pomoči

Zajema vse tiste dejavnosti, ki so odgovor na potrebo po pomoči kogarkoli od možnih udeležencev vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Dejavnosti pomoči obsegajo neposredne oblike dejanja pomoči posamezniku ali skupini kakor tudi vrsto posrednih strokovnih aktivnosti, ki so potrebne znotraj ali tudi zunaj šole.

 • razvojnih in preventivnih dejavnostih

Svetovalna služba se vključuje v razvojno-analitično delo v šoli, s pomočjo katerega spremlja obstoječe stanje. Sodeluje pri načrtovanju raznih sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodi ali koordinira različne razvojne, inovativne in preventivne projekte na šoli.

 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije

Načrtovanje in evalvacija se prepletata s prejšnjima dejavnostma, tako z nudenjem pomoči kot z razvojnim in preventivnim delom. Načrtovanje in evalvacija so pomembne za zagotavljanje celostnosti ter kontinuiranosti prispevka svetovalne službe pri reševanju individualnih, skupinskih in drugih kompleksnih problemov šole.

Svetovalna služba preko teh osnovnih dejavnosti pomaga vsem udeležencem na šoli in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

 • vpis otrok v šolo

Svetovalna služba vključuje novince v oddelčno skupnost v skladu z Zakonom o OŠ ter navodili in priporočili. Spremlja napredek novincev pri šolskem delu, nudi pomoč za učence z učnimi težavami, oblikuje ustrezne oblike dela za učence s težavami pri socialni integraciji in za nadarjene učence.

 • učenje in poučevanje

Svetovalna služba nudi posebne oblike dela za učence s specifičnimi učnimi težavami v okviru ur dodatne strokovne pomoči (DSP), hkrati pa nudi individualno strokovno pomoč (ISP) za vse ostale učence, ki potrebujejo pomoč svetovalne službe.

 • svetovalno delo z učenci

Svetovalna služba skrbi za humanizacijo odnosov, šolsko kulturo, vzgojo in klimo. Hkrati svetuje učencem na relaciji učitelj-učenec v iskanju ustreznih metod in oblik dela znotraj razreda ter spoznavanju osebnostnih značilnosti. Na tem področju dela nudi svetovalna služba tudi vodenje razrednih ur na temo učnih navad, učnega uspeha, oblikovanja kolektiva ter na temo izboljšanja razredne klime. Vpeljuje pa tudi preventivne programe za preprečevanje odvisnosti.

 • svetovalno delo s starši in učitelji

– individualno svetovanje staršem otrok, ki imajo učne, vedenjske ali druge težave,

– organizacijo roditeljskih sestankov s strokovno tematiko in izvedbo posameznih tem,

– oblikovanje raznih navodil, obvestil, vabil, anket, vprašalnikov v zvezi s sodelovanjem staršev in šole,

– analiza pojavov znotraj kolektiva, v sodelovanju z razrednikom, akcijsko načrtovanje korakov za spreminjanje obstoječega stanja

 • svetovalno delo z vodstvom in pedagoškimi delavci šole

To področje dela zajema sodelovanje pri načrtovanju, realizaciji in analizi ter evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela na šoli; sodelovanje pri strokovnih posvetih o posameznih sestavinah učiteljevega dela in življenja šole; sodelovanje na pedagoških in redovalnih konferencah; sodelovanje na strokovnih aktivih in timskih sestankih; svetovanje in pomoč učiteljem pri delu z učenci s posebnimi potrebami; evidentiranje otrok z negativnimi ocenami; svetovanje učiteljem o delu učencev z vidika pridobivanja učnih navad, metod in tehnik učenja; pomoč učiteljem pri različnih pedagoških nalogah; sodelovanje z učitelji pri pripravi individualiziranih in individualnih programov; analiza pojavov znotraj kolektiva, v sodelovanju z razrednikom, akcijsko načrtovanje korakov za spreminjanje obstoječega stanja.

 •  razvojno poučevalno delo

Na tem področju dela se svetovalna služba aktivno vključuje v devetletno osnovno šolo, sodeluje v programih za zmanjševanje nasilja med vrstniki ter nasilja nasploh in izboljšanje discipline; sodeluje s specialnimi institucijami (ZRSŠ, ZRSZ,  svetovalni centri, Zdravstveni dom Vitanje, Zdravstveni dom Slov. Konjice, Razvojna ambulanta Celje, Policijska postaja Slovenske Konjice, …).

 • karierna orientacija

Svetovalna služba opravlja ure poklicnega svetovanja za učence, 8. in 9. razreda ter posameznike, ki zaključujejo šolanje v nižjih razredih OŠ; izvaja razširjeni program karierne orientacije v 9-letni OŠ (sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tehniških dni z vključevanjem vsebin s področja karierne orientacije); sodeluje z Zavodom za zaposlovanje, srednjimi šolami, kariernim centrom in drugimi organizacijami; individualno svetuje, vodi pogovore s starši in učenci pred vpisom v srednjo šolo; izvaja vpis v srednje šole, svetuje v obdobju prenosa prijav in omejitev vpisa; vodi dokumentacijo o vpisu,  vnos podatkov in ocen; sodeluje pri izvajanju roditeljskih sestankov za starše 9. razreda; svetuje pri pridobivanju štipendij.

 • socialna problematika na šoli

Svetovalna služba sodeluje pri reševanju problemov, ki izhajajo iz socialne problematike v družini učenca (rejništvo, dolgotrajne bolezni, ločitev ali smrt staršev, zasvojenost idr).

 • delo z otroki s posebnimi potrebami

Na tem področju svetovalna služba spremlja vzgojno-izobraževalno delo otrok s posebnimi potrebami,  sodeluje z razredniki, starši in strokovnjaki posameznih področij, pripravlja individualizirane programe.

 • odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci

Svetovalna služba ima pri delu z nadarjenimi učenci sistematično in široko zastavljene aktivnosti, ki vključujejo: evidentiranje, identifikacijo, seznanitev in mnenje staršev ter samo delo z nadarjenimi učenci.

 • drugo delo

Svetovalna služba sodeluje in opravlja na šoli še vrsto drugih dejavnosti:

 • govorilne ure, pedagoške in redovalne konference, roditeljski sestanki in timski sestanki,
  • spremljanje šolanja tujcev (postopki všolanja ali prešolanja),
  • izobraževanje, študijske skupine šolskih svetovalnih delavcev, seminarji,
  • sodelovanje v šolskih projektih,
  • sodelovanje pri pedagoškem vodenju šole,
  • vodenje postopka pri izobraževanju učencev na domu,
  • urejanje statusa učencev s prilagojenimi šolskimi obveznostmi,
  • mentorstvo prostovoljcem,
  • izpeljava  in organizacija ter usmerjanje dela pri nivojskem pouku,
  • izpeljava postopka vključevanja učencev v izbirne predmete in organizacija dela,
  • svetovanje in pomoč pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno delo,
  • pregledovanje šolske dokumentacije,
  • sestava poročil,
  • pomoč pri administrativnem delu v zvezi z dopisi,  statističnimi poročili,
  • priprava in aktivno sodelovanje pri nacionalnih preizkusih znanja,
  • vodenje socialnih akcij na šoli.

(Skupno 766 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost